Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

HASTA AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni:

İşbu metin veri sorumlusu olan 

ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından işlenecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriz konusunda tarafınıza bilgilendirme yapılmak için hazırlanmıştır. ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir; Bu bilgilerin dışında kişisel verileriniz işlenecek olursa bu konu da tarafınıza bilgilendirme yapılıp açık rıza istenecektir.

 • Adınız soyadınız,
 • C. Kimlik bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız,
 • Doğum yeriniz ve tarihiniz, Cinsiyetiniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, E-posta adresiniz,
 • Size özgülenen hasta protokol numaranız,
 • Ödeme, fatura bilgileri, finansal bilgileriniz,
 • Özel sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
 • Genel olarak biyometrik ve genetik verileriniz,
 • Laboratuvar sonuçlarınız,
 • Test, tahlil ve tetkik sonuçlarınız,
 • Muayene verileriniz,
 • Check-up bilgileriniz,
 • Görsel ve işitsel verileriniz,(KAMERA VE SES KAYDI VARSA)
 • TELEFON KAYITLARI (TELEFON KAYITLARI SAKLANIYORSA)
 • Reçete bilgileriniz ve sağlık verileriniz,
 • İrtibat kurulacak hasta yakını adı-soyadı,t.c. kimlik no, adres ve telefon bilgileri
 • Posta, telefon, faks, e-posta ve sair kanallar ile bize ulaştığınız taktirde paylaştığınız diğer verileriniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan kapsam dâhilinde işlenebilecektir.

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sgk Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,
 • Randevu alındığı takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlanması,
 • Muayenehanenin iç işleyişini planlanma ve yönetme süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapılması,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt ve bilgi verilmesi,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmeSunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz edilmesi,
 • Muayenehanenin iç politika ve prensiplerine uyum sağlanması,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi,
 • Yeni tedavi yöntemleri hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Hasta ve hasta yakınları ile iletişimin sağlanması,
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel  verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız hekimlere Fizyoterapistlere ,Hemşirelere, FizikTedaviTeknikerlerine ,Hasta Kabul Personeline, Şoförlere, Medikal Muhasebe personeline, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimiz ile Yeminli Mali Müşavirlerimize,  hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek, danışmalık ve hizmet aldığımız başta Medisoft Hastane otomasyonu olarak bilinen, randevu sistemine kayıt ve yer sağlayıcı olan Medisoft Hastane otomasyonu ve diğer firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, avukatlarımıza, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın E-Nabız Bilgi Yönetim Sistemine, İl Sağlık Müdürlüklerine, Sgk Medula sitemine bilgileriniz  aktarılmaktadır

ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi :

Kişisel verileriniz, kamera görüntüleri, telefon kayıtları, başvuru formları, tedavi esnasında tarafımıza ilettiğiniz şahsen verdiğiniz bilgiler ile tedavi için yapılan testler, laboratuvar sonuçları ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde bu sebebe dayalı olarak, açık rızanın olmadığı hallerde, Mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ‘nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması halinde saklanmaktadır.Kişisel verileriniz tedaviniz devam ettiği sürece ve tedavinizin sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’ne başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’den temin edebileceğiniz veyahut www.kuantumtedavi.com alan adlı internet sitesinde yayınlanan veya yayınlanacak olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “www.kuantumtedavi.com” adresine, bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.(10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez).6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip ÖZEL KUANTUM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim, anladım ve muvafakat ediyorum.

…/…/20…
Kendi /      Yakını (yakınlık derecesi)

Ad-Soyad:                                                                  

TC Kimlik No:                                                             

İmza:  

 

//]]>